พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการเพื่อจัดซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านโคกเมือง ว่าง ประโคนชัย 2015-05-13/20:39:18
211
0
2
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-05-13/18:53:47
206
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมหมู่บ้านขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี2558 ประหยัด เมือง 2015-05-13/18:44:06
149
0
4
มชช. สนับสนุนการตัดทำแผนการพัฒนาตนเองแก่ชุมชนที่สมัครเข้าสู่ระบบมชช. ปี2558 ประหยัด เมือง 2015-05-13/18:18:55
236
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ. (การชำระหนี้ค้าง) สุทิศ นางรอง 2015-05-13/17:46:51
194
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-13/10:11:45
154
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการชำระหนี้ค้าง กข.คจ. ทวีชัย นางรอง 2015-05-12/19:19:37
210
0
8
โครงการ กข.คจ. คิดตามสนับสนุนครัวเรือนค้างชำระหนี้ สุทิศ นางรอง 2015-05-12/19:07:32
195
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู่ประกอบการ otop ด้านการผลิต ศิริมา ส่งเสริมฯ 2015-05-12/18:59:47
162
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อดุลย์ ห้วยราช 2015-05-12/18:57:16
182
0
11
การพัฒนาเครือข่าย OTOP _ประชุมคัดเลือกเครือข่าย OTOP จันทิมา คูเมือง 2015-05-12/17:21:01
176
0
12
มชช. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน มชช. พยม บ้านกรวด 2015-05-12/17:10:56
183
0
13
มชช. ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช ประเเภท กลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิตบ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ต.สายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ชมพู บ้านกรวด 2015-05-12/16:41:52
173
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตาม ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนของสมาชิก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-12/16:04:35
146
0
15
PA ร่วมประชุมถ่ายทอด IPA สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-12/15:57:22
170
1
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จิราพร นาโพธิ์ 2015-05-12/15:56:23
198
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสมาชิกกลุ่มค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กฤษฎาพงศ์ โนนดินแดง 2015-05-12/15:45:34
195
1
18
การพัฒนา OTOP ประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กลุ่ม C และ D สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-12/15:32:05
188
1
19
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-12/15:23:41
175
0
20
มชช. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบมาตรฐานงานชุมชน(มชช.) ประเภทชุมชน บ้านเก่าสายตะกู ม.11 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-05-12/14:47:27
240
2

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ] 253 [ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]