พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. ว่าง หนองกี่ 2015-05-12/14:15:33
187
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี งบประมาณ 2558 งบประมาณจากโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-12/14:14:38
38183
58880
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามสนับสนุนงาน สพอ.บ้านกรวด รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-12/14:12:02
171
0
4
มชช. ผู้นำ อช.ต.ดอนอะราง สมัคร มชช. ว่าง หนองกี่ 2015-05-12/13:56:06
220
0
5
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามสนับสนุนงาน สพอ.ละหานทราย รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-12/12:46:52
142
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 3 สุดใจ หนองกี่ 2015-05-12/12:32:20
203
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การตรวจสอบการชำระเงินคืนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาสตรีอำเภอนาโพธิ์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-05-12/12:09:55
216
0
8
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-05-12/11:45:06
191
0
9
โครงการ กข.คจ. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ม.๘ ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-05-12/10:41:40
260
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-12/10:35:31
165
0
11
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ทีมปฏิบัติการ(เคาะประตูบ้าน) ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-05-12/10:01:50
192
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-12/09:14:34
137
1
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รับการตรวจติดตามงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-05-12/09:09:13
143
0
14
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-05-12/08:57:52
172
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 (เพิ่มเติม) วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-12/08:52:38
161
0
16
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ สุชญา กระสัง 2015-05-12/08:45:10
224
0
17
การพัฒนา OTOP การคัดเลือกนวัตกรรมไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุชญา กระสัง 2015-05-12/08:20:34
19699
52493
18
PA ร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล สุชญา กระสัง 2015-05-12/07:56:49
153
0
19
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุชญา กระสัง 2015-05-12/07:48:40
205
0
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ระดับอำเภอ สุชญา กระสัง 2015-05-12/07:21:11
164
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ] 254 [ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]