พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP การฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานฯ อ.กระสัง สุชญา กระสัง 2015-05-12/07:09:27
222
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพิเพียงต้นแบบ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-12/06:51:11
147
0
3
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-11/21:02:09
124
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-11/20:29:11
153
0
5
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม D กลุ่มไม้กวาดตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วิทูนร์ บ้านกรวด 2015-05-11/18:57:07
247
0
6
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอ เบญจพร ปะคำ 2015-05-11/18:56:56
163
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง นิชาภา พุทไธสง 2015-05-11/16:53:59
178
0
8
การประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง อร่าม คูเมือง 2015-05-11/16:47:49
210
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ จิราพร นาโพธิ์ 2015-05-11/16:36:48
267
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม ตรวจสอบการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-11/16:12:35
212
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน ศพพ. บ้านตาจงรับการติดตาม/สนับสนุนจากจังหวัด พชกร ละหานทราย 2015-05-11/16:11:19
166
2
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การตรวจสอบการชำระเงินคืนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-11/16:00:53
175
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมควาพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-05-11/15:47:04
188
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-11/15:11:57
164
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการเตรียมตัวเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-05-11/14:51:28
197
0
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม สุชาติ พุทไธสง 2015-05-11/14:41:57
220
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี งบประมาณ 2558 งบประมาณจากโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-11/14:39:26
227
0
18
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พัชรี ลำปลายมาศ 2015-05-11/14:35:53
161
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาชุมชมดีเด่น พยม บ้านกรวด 2015-05-11/14:19:55
148
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมชี้แจงกรอบการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-05-11/14:05:48
179
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ] 255 [ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]