พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ ทวีชัย นางรอง 2015-05-11/13:32:37
223
1
2
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์ฯ สุทิศ นางรอง 2015-05-11/13:27:12
186
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-11/12:50:36
187
0
4
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 จันทิมา คูเมือง 2015-05-11/12:46:57
175
0
5
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทำข้าวหมากสมุนไพร พนิดา กระสัง 2015-05-11/12:07:43
198
0
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO กิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เบญจพร หนองกี่ 2015-05-11/12:03:40
218
0
7
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร สู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัตราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ เบญจพร หนองกี่ 2015-05-11/11:53:35
193
0
8
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP การสนับสนุน และให้กำลังใจเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา OTOP ศรัญญา เมือง 2015-05-11/11:16:06
120
0
9
การพัฒนา OTOP เวทีคัดเลือกนวัตกรรมผลิตไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พนิดา กระสัง 2015-05-11/11:11:54
157
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน ประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-11/11:08:06
136
0
11
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2015-05-11/11:01:37
120
0
12
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 พนิดา กระสัง 2015-05-11/11:00:39
186
0
13
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศบ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 12ตำบลชุมเห็ด วิจิตรา เมือง 2015-05-11/10:53:04
166
0
14
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศบ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 12ตำบลชุมเห็ด วิจิตรา เมือง 2015-05-11/10:51:56
192
0
15
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-11/10:07:32
12016
3624
16
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP เพิ่มพูนทักษะเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-11/07:52:15
144
0
17
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน "เซราะกราว วอคกิ้งสตรีท" ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-11/00:26:46
147
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พชกร ละหานทราย 2015-05-10/16:03:51
184
0
19
อื่นๆ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง ต.สะแกโพรง งบฯตำบลละล้าน กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-05-10/14:21:55
11584
3128
20
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP การพัฒนาทักษะเยาวชนในด้านการสืบสานสานภูมิปัญญาท้องถิ่นOTOP ศรัญญา เมือง 2015-05-10/13:28:00
159
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ] 256 [ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]