พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP การคัดเลือกนวัตกรรมไหมปลอดภัย สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-09/16:27:55
140
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมสามัญประจำปี สุทิศ นางรอง 2015-05-09/12:55:52
200
0
3
การพัฒนา OTOP กิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-09/05:59:38
162
0
4
การพัฒนา OTOP ร่วมงานนวัตกรรมไหมปลอดภัย กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-08/20:01:32
146
0
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการการชำระคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สุชาติ พุทไธสง 2015-05-08/17:32:39
158
0
6
การพัฒนา OTOP การคัดเลือกนวัตกรรม รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-08/17:09:33
145
0
7
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตรวจสอบเอกสารสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน อ.เฉลิมฯ ศิรินทร์ทิพย์ เมือง 2015-05-08/17:06:20
195
0
8
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-08/17:01:52
136
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน สพอ.ละหานทราย รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-08/16:51:51
163
0
10
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP โครงการเพิ่มพูนทักษะเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัชรินทร์พร เมือง 2015-05-08/16:04:53
176
0
11
การพัฒนา OTOP คัดเลือกกิจกรรมไหมให้ได้มาตรฐาน ว่าง บ้านกรวด 2015-05-08/15:46:59
11164
3722
12
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-05-08/15:16:59
176
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ชมพู บ้านกรวด 2015-05-08/14:54:21
179
0
14
การพัฒนา OTOP คัดเลือกนวัตกรรมไหมปลอดถัย ศศิพิมล ละหานทราย 2015-05-08/14:30:07
11113
3613
15
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-08/14:28:44
137
0
16
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-08/14:28:38
133
0
17
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-08/14:28:27
156
5
18
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-08/14:28:10
168
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตามความก้าวหน้า กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-08/14:26:30
159
0
20
การพัฒนา OTOP ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-08/14:26:24
158
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ] 257 [ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]