พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประเดือน พค.2558 จนท.พช.เฉลิมพระเกียรติ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-08/14:26:17
152
0
2
มชช. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน มชช. พยม บ้านกรวด 2015-05-08/14:25:42
198
0
3
การพัฒนา OTOP การนำเสนอนวัตกรรม OTOP สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-08/14:25:20
141
0
4
การพัฒนา OTOP คัดเลือกนวัตกรรมไหมปลอดถัย ศศิพิมล ละหานทราย 2015-05-08/14:20:11
189
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-08/14:14:55
183
0
6
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ คลินิคแก้จน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-08/13:54:02
154
1
7
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-05-08/13:43:36
195
0
8
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ คลีนิกแก้จน สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-08/12:38:06
11080
3678
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-08/12:30:07
172
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2558 ศรัญญา เมือง 2015-05-08/11:15:45
136
0
11
มชช. ประชุม้ชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน(มชช.) ประจำปี2558 ประหยัด เมือง 2015-05-08/11:10:46
152
0
12
การประชาสัมพันธ์ ร่วมทอดผ้าป่า ณ ศพช.นครราชสีมา ว่าง หนองกี่ 2015-05-08/10:44:26
205
0
13
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ นวช.จาก สพจ.บุรีรัมย์ ติดตามนิเทศงาน ว่าง หนองกี่ 2015-05-08/10:37:16
189
0
14
การพัฒนา OTOP ร่วมงาน คัดเลือกนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐานฯ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-08/10:07:52
134
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-05-08/09:41:51
177
0
16
อื่นๆ งานจัดแสดงนิทรรศการไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทอน ชำนิ 2015-05-08/09:06:12
164
0
17
การพัฒนา OTOP สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการผลิต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-07/20:42:07
168
0
18
การพัฒนา OTOP การนำเสนอนวัตกรรม OTOP สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-07/20:15:49
155
0
19
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประเดือน พค.2558 จนท.พช.เฉลิมพระเกียรติ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-07/19:34:39
158
0
20
การพัฒนา OTOP ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-07/19:29:36
139
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ] 258 [ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]