พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ติดตามความก้าวหน้า กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-07/19:20:28
158
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานของหมู่บ้านขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประหยัด เมือง 2015-05-07/19:11:09
156
0
3
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ที่บ้านตาเก็ม สุพจน์ ชำนิ 2015-05-07/18:30:02
207
0
4
อื่นๆ ตรวจเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุงบประมาณรายจ่ายจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 12 บันทึก จินตนา อำนวยการ 2015-05-07/16:09:04
180
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สาธิต อาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขยายผล (งบเพิ่มเติม) เบญจพร หนองกี่ 2015-05-07/15:19:22
189
0
6
อื่นๆ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสุขให้ชุมชน เบญจพร หนองกี่ 2015-05-07/15:10:50
182
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน พ.ค.58 ธันยพร กระสัง 2015-05-07/14:35:56
199
0
8
การพัฒนา OTOP คัดสรรคเลือกนวัตกรรม "ผลิตภัณฑ์ไหม ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม " กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-07/14:17:39
176
0
9
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-05-07/14:03:38
191
0
10
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมทำบุญกลางบ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-05-07/13:50:03
180
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโคกหญ้าคา ม.6 ต.ยายแย้มวัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-07/13:47:56
195
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ ระดมเงินออมทรัพย์เพื่อการผลิต ไชยยา โนนดินแดง 2015-05-07/13:41:02
181
1
13
อื่นๆ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558 เดโช ยุทธศาสตร์ฯ 2015-05-07/13:31:52
189
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน สพอ.แคนดง วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-07/12:38:01
162
0
15
การประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-05-07/12:33:47
173
0
16
อื่นๆ โครงการทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน อร่าม คูเมือง 2015-05-07/12:26:25
244
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสุดา ชำนิ 2015-05-07/12:25:32
163
0
18
อื่นๆ เวทีคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทอน ชำนิ 2015-05-07/11:52:29
172
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ละอองดาว หนองกี่ 2015-05-07/11:39:23
202
0
20
การพัฒนา OTOP ติดตามกันพัฒนากลุ่มกลุ่มโอท๊อป ทอน ชำนิ 2015-05-07/11:37:05
186
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ] 259 [ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]