พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมแนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SMART Saving Group :SSG) สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:33:01
140
0
2
องค์กรสตรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันแม่ ตำบลบัวทอง สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:31:35
115
0
3
องค์กรสตรี โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:30:47
114
0
4
ศูนย์เรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:29:04
112
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดนิทรรศการรับเสด็จ สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:27:03
117
0
6
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท เวที 2 สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:25:10
121
0
7
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท เวที 2 สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:24:54
112
0
8
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท เวที 1 สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:24:33
121
0
9
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท เวที 1 สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:24:11
124
0
10
อื่นๆ งานประเพณีไหมและกาชาด สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:22:03
123
0
11
อื่นๆ งานปีใหม่ 2559 สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:20:34
122
0
12
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:20:02
110
0
13
อื่นๆ โครงการบุรีรัมย์เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:18:06
295
0
14
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:16:54
119
0
15
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่แกนนำชุดคุ้มครองหมู่บ้าน สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:15:33
114
0
16
อื่นๆ โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:13:04
115
0
17
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:10:30
120
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:10:13
115
0
19
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ บริหารจัดการครัวเรือนยากจน สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:09:25
99
0
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ บริหารจัดการครัวเรือนยากจน สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:08:55
113
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]