พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2558 สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-05-06/12:59:03
167
0
2
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ถ่ายทอด kpi ชวดล คูเมือง 2015-05-06/11:20:24
205
0
3
อื่นๆ ร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรฯ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-06/09:28:59
146
0
4
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ทอน ชำนิ 2015-05-06/09:12:12
194
0
5
อื่นๆ ร่วมงานวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.58 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-05/08:25:18
168
0
6
อื่นๆ ร่วมงานวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.58 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-05/08:09:45
152
0
7
การพัฒนา OTOP บันทึกข้อมูล ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุชญา กระสัง 2015-05-02/15:24:26
173
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน วรภาดา ห้วยราช 2015-05-02/11:25:16
199
0
9
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ จัดเวทีโครงการพลังชุมชนพึ่งพาตนเอง วรภาดา ห้วยราช 2015-05-02/11:00:19
207
0
10
การพัฒนาเครือข่าย OTOP คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอห้วยราช วรภาดา ห้วยราช 2015-05-02/10:36:57
173
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-02/10:10:03
156
0
12
การพัฒนา OTOP บันทึกรายได้ OTOPในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-02/09:42:12
201
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (คกสจ.) สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-02/09:11:33
200
0
14
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-02/08:42:07
194
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-01/19:41:50
174
0
16
การพัฒนา OTOP บันทึกข้อมูลการจำหน่าย นตผ. ในระบบข้อมูลกลาง สุชญา กระสัง 2015-05-01/16:52:11
203
0
17
อื่นๆ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-01/15:55:03
209
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการชำระเงินคืนโครงการเงินทุนหมุนเวียน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-05-01/14:04:20
176
0
19
มชช. รับสมัครมาตรฐานงานชุมชน ประเภทผู้นำชุมชน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-05-01/13:15:13
237
0
20
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระสัง พนิดา กระสัง 2015-05-01/13:00:41
217
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ] 261 [ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]