พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประขุมเพื่อรับมอบนโยบายและปรึกษาหารือข้อราชการกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เดโช ยุทธศาสตร์ฯ 2015-05-01/12:46:40
212
0
2
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-01/12:34:13
166
0
3
การประชาสัมพันธ์ ประชุมประจำเดือน นิภาพรรณ นางรอง 2015-05-01/11:29:51
217
0
4
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2558 สวาท หนองหงส์ 2015-05-01/10:49:35
213
0
5
อื่นๆ ปรชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2558 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-01/10:25:18
135
0
6
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-05-01/10:13:04
190
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ การตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รอบที่ 2 สุทิศ นางรอง 2015-04-30/20:22:18
191
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สุทิศ นางรอง 2015-04-30/20:08:48
293
0
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-30/20:00:38
142
0
10
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง จันทกานต์ นางรอง 2015-04-30/16:58:02
199
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ การตรวจหลักฐานทางการเงินและบัญชี สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-30/16:38:31
155
0
12
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนอำเภอนางรอง จันทกานต์ นางรอง 2015-04-30/16:36:38
194
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ การตรวจหลักฐานทางการเงินและบัญชี สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-30/16:35:55
158
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อม การรั้วและคุ้มหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-04-30/16:11:25
220
0
15
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การประชุมประจำเดือนพัฒนากร นิศากร นางรอง 2015-04-30/16:08:24
202
0
16
อื่นๆ ประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเดา ประจำเดือนเมษายน สุทิศ นางรอง 2015-04-30/16:02:31
190
0
17
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนพัฒนากร สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-04-30/15:29:57
165
0
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมรับการถ่ายทอดตัวชี้วัด พนิดา กระสัง 2015-04-30/15:29:35
161
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-04-30/15:25:58
12225
3638
20
PA การแนะนำแฟ้มตัวชี้วัดฯ ปัฏิมาศ กระสัง 2015-04-30/15:23:09
198
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ] 262 [ 263 ][ 264 ][ 265 ]