พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนิดา กระสัง 2015-04-30/15:11:23
148
0
2
PA ตรวจติดตามแฟ้มตัวชี้วัดอำเภอกระสัง สงกรานต์ กระสัง 2015-04-30/15:07:09
11465
3158
3
อื่นๆ แนะนำการรายงานระบบอิเล็กโทรนิกส์การดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ปัฏิมาศ กระสัง 2015-04-30/15:01:34
184
0
4
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับการตรวจติดตามตัวชี้วัดที่ 1.2 และ ตัวชี้วัดที่ 1.3 สุชญา กระสัง 2015-04-30/14:57:59
164
0
5
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การประชุมประจำเดือนสำนักงานพั?นาชุมชนกระสัง ปัฏิมาศ กระสัง 2015-04-30/14:46:03
183
0
6
กลุ่มออมทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบัญชีและสถานะทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์ ศิรินทร์ทิพย์ เมือง 2015-04-30/14:45:55
195
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมการตรวจติดตามตัวชี้วัดฯ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-04-30/14:41:59
195
0
8
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สพอ.หนองหงส์ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-04-30/14:24:12
254
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชน พนิดา กระสัง 2015-04-30/14:16:53
198
0
10
การพัฒนาเครือข่าย OTOP คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ รัญจวน สตึก 2015-04-30/14:14:21
213
0
11
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดการใช้ระบบบีพีอาร์ ทอน ชำนิ 2015-04-30/13:54:48
165
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(บ้านพี่) ณ บ้านโนนพยอม ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-04-30/13:14:07
307
0
13
การพัฒนา OTOP การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ อดุลย์ ห้วยราช 2015-04-30/12:51:02
267
0
14
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการถ่ายทอดการใช้งานระบบ B-PR ระบบรายงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จากพัฒนาการอำเภอ สุพจน์ ชำนิ 2015-04-30/12:17:18
196
0
15
อื่นๆ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100 % อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-30/12:12:51
157
0
16
อื่นๆ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100 % อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-30/12:10:56
171
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไทยเจริญ ม.11 ต.บ้านแพ สุชาติ พุทไธสง 2015-04-30/11:36:07
182
0
18
อื่นๆ การอบรมผู้นำ/อสม./กม. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น สุชาติ พุทไธสง 2015-04-30/11:26:05
160
0
19
อื่นๆ กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคนิรภัย ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-30/11:23:46
160
0
20
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ติดตามการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ สุชาติ พุทไธสง 2015-04-30/11:16:41
148
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ] 263 [ 264 ][ 265 ]