พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนพยอม อ.หนองกี่ ต้อนรับคณะดูงานจาก บ้านโนนแดง อ.หนองหงส์ ว่าง หนองกี่ 2015-04-30/11:16:41
234
0
2
โครงการ กข.คจ. ประชุมครัวเรือนเป้าหมายเพื่อพิจารณาเงินยืม สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-04-30/11:14:18
207
0
3
โครงการ กข.คจ. ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สุชาติ พุทไธสง 2015-04-30/11:13:04
147
0
4
อื่นๆ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ติดตามภารกิจงาน ว่าง หนองกี่ 2015-04-30/11:07:07
207
0
5
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-04-30/10:54:32
154
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล 7 ตำบล สุชาติ พุทไธสง 2015-04-30/10:47:49
161
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จงกลนี ประโคนชัย 2015-04-30/10:42:34
246
0
8
อื่นๆ มอบที่อยู่อาศัยและข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-29/21:49:36
168
0
9
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานกองทุน กขคจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-29/21:29:34
204
0
10
การพัฒนา OTOP สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการผลิต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-29/20:40:47
183
0
11
การพัฒนา OTOP ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-29/15:11:30
168
0
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามความก้าวหน้า กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-29/15:02:32
157
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ มอบปัจจัยครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-29/14:46:01
140
0
14
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-04-29/11:59:19
11136
3605
15
อื่นๆ ประชุมจัดระเบียบป้ายโฆษณา<โต๊ป โต๊ปรัมย์> รณภพ สารสนเทศฯ 2015-04-28/17:51:53
146
0
16
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านน้อย ม.๒ ตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-28/15:37:03
158
0
17
อื่นๆ การประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลเจริญสุข (กบต.) ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-28/15:33:02
170
0
18
อื่นๆ การประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-28/14:29:48
163
0
19
อื่นๆ โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ58 จรินทร์ สารสนเทศฯ 2015-04-28/14:23:13
11185
3610
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การอัญเชิงเงินขวัญถุงถุงทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-28/14:23:11
145
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ] 264 [ 265 ]