พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน การประชุมคณะกรรมการกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-28/14:21:56
161
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-04-28/14:17:59
200
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามงานอำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-04-28/12:15:06
159
0
4
อื่นๆ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-04-28/09:56:38
151
0
5
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-04-28/09:47:47
183
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.) อำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-04-28/09:39:43
10992
3628
7
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP เพิ่มพูนทักษะเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558(รอบ 2) กำพล สารสนเทศฯ 2015-04-27/13:02:20
200
0
8
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP โครงการเพิ่มพูนทักษะเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-04-23/11:55:00
161
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) สรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ปี 2558 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-04-22/15:21:02
144
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมุลพื้นฐาน ปี 2558 (รายงานจากระบบโปรแกรม) วสัน ส่งเสริมฯ 2015-04-22/15:10:02
158
0
11
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) สรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-04-22/15:03:43
163
0
12
อื่นๆ Clinic Computer รณภพ สารสนเทศฯ 2015-04-22/14:18:18
169
0
13
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) จัดทำ ร่างเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-04-22/13:45:16
185
0
14
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-04-22/09:20:13
165
0
15
การประชาสัมพันธ์ Up Web รณภพ สารสนเทศฯ 2015-04-21/11:02:57
156
0
16
การประชาสัมพันธ์ เวทีพูดคุยนักวิชาการ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-04-21/10:54:51
153
0
17
การประชาสัมพันธ์ Up Web รณภพ สารสนเทศฯ 2015-04-17/17:51:11
168
0
18
การประชาสัมพันธ์ รดน้ำขอพรรองผู้ว่า รณภพ สารสนเทศฯ 2015-04-17/17:44:37
153
0
19
การประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับ นบพ. รุ่นที่ 2 รณภพ สารสนเทศฯ 2015-04-16/14:16:14
141647
42114

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ] 265