พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ. สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:08:14
109
0
2
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ. สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:07:46
119
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:07:22
124
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:06:58
109
0
5
อื่นๆ ตรวจประเมินหมู่บ้าน 9 ดี สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:00:16
110
0
6
ผู้นำ อช/อช การส่งเสริมให้ผู้นำอช.ด้านภารกิจติดตามครัวเรือนยากจน ศรัญญา เมือง 2016-08-16/10:55:17
94
0
7
ผู้นำ อช/อช การติดตามสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของผู้นำ อช. ศรัญญา เมือง 2016-08-16/10:50:00
89
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 59 ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:41:02
115
0
9
โครงการ กข.คจ. ติตามการดำเนินงาน กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:39:02
99
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม otop ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:37:28
112
0
11
จัดการความรู้ สนับสนุนการบันทึกภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม ศรัญญา เมือง 2016-08-16/10:35:04
95
0
12
พช.ใสสะอาด อำเภอเคลื่อนที่ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:34:56
105
0
13
อื่นๆ ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ.. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-16/10:33:53
108
0
14
อื่นๆ จัดนิทรรศการ/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:33:52
104
0
15
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียน OTOP ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:30:59
101
0
16
ศูนย์เรียนรู้ การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ ศรัญญา เมือง 2016-08-16/10:30:59
89
0
17
โครงการ กข.คจ. ประชุมชีเแจงการดำเนินงาน กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:29:05
150
0
18
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:27:43
149
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศรัญญา เมือง 2016-08-16/10:25:33
101
0
20
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมรับการติดตามงานจากจังหวัด ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:24:52
106
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]