พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาแผนชุมชน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:11:37
110
0
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO การคัดเลือกภูมิปัญญาไทย ระดับจังหวัด สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:56:58
126
0
3
การพัฒนา OTOP ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:49:22
136
0
4
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 และติดตามการบันทึกข้อมูล สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:45:15
145
0
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา จัดกิจกรรมประกวดกำนันดีเด่น(แหนบทอง) ตำบลสูงเนิน สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:41:27
176
0
6
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:37:24
124
0
7
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายของรัฐบาล สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:35:49
120
0
8
อื่นๆ กิจกรรมครบรอบ 54 ปี ก่อตั้งกรมฯ และโครงการบุรีรัมย์สัมพันธ์ พี่น้อง สอ.พช. 59 สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:33:46
135
0
9
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนอำเภอกระสังต่อต้านยาเสพติด สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:31:29
159
0
10
อื่นๆ ร่วมทำบุญกฐินอำเภอกระสัง สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:29:01
132
0
11
การบริหารแผนงาน/โครงการ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 สุชญา กระสัง 2017-04-05/02:20:30
164
0
12
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:54:14
118
0
13
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:50:48
123
0
14
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน "สร้างสัมมาชีพชุมชน สร้างสุขให้คนบุรีรัมย์" ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:49:40
115
0
15
การพัฒนา OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนถนนคนเดินเซราะกราว ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:45:55
118
0
16
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดงานหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง และงานกาชาด ประจำปี 2560 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:44:58
127
0
17
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นิเทศ/ติดตามการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี 2560 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:41:38
122
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นิเทศ/ติดตามการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี 2560 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:40:57
117
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นิเทศ/ติดตามการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี 2560 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:40:24
127
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก้บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:35:55
126
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]