พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมโครงการ ม.ศศ.พพ. อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/18:08:19
98
0
2
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/18:03:43
109
0
3
อื่นๆ ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน กทบ. อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/17:59:25
93
0
4
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม otop อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/17:53:53
99
0
5
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-15/13:23:33
106
0
6
อื่นๆ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-15/13:18:58
109
0
7
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอโนนดินแดง ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-13/14:04:02
99
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาคค่ำ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-13/13:56:03
105
0
9
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชนและการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-12/15:49:59
88
0
10
การประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ............ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-12/15:38:13
98
0
11
ผู้นำ อช/อช โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.... ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-12/15:19:26
101
0
12
การพัฒนา OTOP การประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนและคัดสรรผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอป ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-12/11:36:47
130
0
13
อื่นๆ การรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-12/10:57:38
101
0
14
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมโครงการการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-12/10:46:47
120
0
15
อื่นๆ การร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-12/10:31:50
115
0
16
อื่นๆ การลงประชามติออกเสียงการรับร่างรัฐธรรมนูญ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-12/10:26:06
106
0
17
อื่นๆ ร่วมปลูกป่าปีมหามงคล เบญจพร ปะคำ 2016-08-11/15:46:19
154
0
18
อื่นๆ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เบญจพร ปะคำ 2016-08-11/15:37:58
115
0
19
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียน otop รายใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/12:01:11
111
0
20
ศอช.ต. การประชุมคัดเลือก ศอช.ต ต.เมืองไผ่ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:57:40
97
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]