พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ศอช.ต. การประชุมคัดเลือก ศอช.ต ต.ชุมแสง ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:56:48
102
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์(งบผู้ตรวจ) ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:54:45
101
0
3
การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) นำเสนอกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:51:32
103
0
4
ผู้นำ อช/อช รณรงค์การออกเสียงประชามติ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:46:57
104
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำไตรมาส ที่ 4 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:42:41
100
0
6
อื่นๆ กรรมการคุมสอบ อสพ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:41:31
105
0
7
อื่นๆ กิจกรรม 5 ส. ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-11/11:40:07
118
0
8
อื่นๆ ฝึกงาน ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/11:30:22
116
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกวดหมู่บ้าน ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/11:26:53
122
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมงาน ประกวดหมู่บ้าน ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/11:16:24
118
0
11
อื่นๆ รับมอบรางวัล หมู่บ้านสารสนเทศ ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/11:10:26
111
0
12
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตาม ส่งเสริมการพัฒนาลายผ้าไหม ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/11:03:52
126
0
13
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/10:42:19
122
0
14
อื่นๆ กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/10:37:41
112
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/10:23:56
111
0
16
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการผลิตผ้าไหม หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/10:19:43
105
0
17
อื่นๆ ประชามติ ร่างรับธรรมนูญ ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/10:03:39
119
0
18
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ตลาดนัดเซาะกราว ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/09:58:33
122
0
19
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา จังหวัดเคลื่อนที่ ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/09:52:55
121
0
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมโครงการเคาะประตูครัวเรือนเป้าหมาย ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/09:39:12
114
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]