พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ TV พช. ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-11/09:27:05
113
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/19:34:43
119
0
3
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นำเสนอผลงานการจัดเก็บ จปฐ. ดีเด่น ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/17:19:57
120
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/17:14:00
121
0
5
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนการศึกษา ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/17:10:26
116
0
6
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมประจำเดือน ส่วนราชการ ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/17:06:38
126
0
7
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/16:57:52
116
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตใจ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:41:41
122
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:38:57
279
0
10
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/16:38:54
113
0
11
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อบรม OTOP ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:36:14
127
0
12
โครงการ กข.คจ. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงเข้าร่วมประชุมทีมตรวจสุขภาพ กข.คจ. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:34:47
135
0
13
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:34:25
116
0
14
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ประชุมรับฟังคำแนะนำในการทำงาน จากผู้ตรวจราชการกรมฯ ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/16:31:34
120
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงเข้าร่วมประชุมทีมผู้ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:31:27
131
0
16
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพทางการเงิน กข.คจ. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:29:51
135
0
17
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุทไธสง ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:29:04
131
0
18
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพกองทุน กข.คจ. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:27:43
129
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณการจัดเก้บข้อมูล จปฐ.แก่ผุ้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:27:37
129
0
20
โครงการ กข.คจ. 8 ธ.ค.58 สพอ.พุทไธสง ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. บ้านกุดเทา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกุดเทา ม.4 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:25:29
135
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]