พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ทบทวนการทบทวนทำงานในปีที่ผ่านมาของผู้นำ อช. และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและแนวทางการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/15:48:44
126
0
2
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการออกแบบลายไหม ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/15:46:15
126
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมแกนนำชุมชน ครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:45:47
117
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:38:58
110
0
5
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:38:41
124
0
6
โครงการ กข.คจ. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/15:37:44
108
0
7
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามนิเทศก์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:35:44
119
0
8
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนผู้นำ อช. จ.บุรีรัมย์ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:33:47
120
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ การประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:33:15
114
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ต.พุทไธสง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:31:02
120
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมการจัดกิจกรรมในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/15:29:23
114
0
12
อื่นๆ ประชุมแกนนำชุมชนและครอบครัวพัฒนาโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:27:58
125
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนโครงการหมู่้บานเศรฐษกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:27:50
106
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ จัดนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป้าหมาย SSG ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:26:03
127
0
15
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน ก.ค. 59 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:25:02
108
0
16
การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) การคัดเลือกกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:22:15
110
0
17
อื่นๆ ประชุมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรชนบท ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:20:51
110
0
18
ศอช.ต. การประชุมคัดเลือก ศอช.อ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:18:44
108
0
19
การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) การตคัดเลือกกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี 2559 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:18:31
124
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับการประเมินคัดเลือกฯ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:17:03
115
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]