พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช โครงการอาสาพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:16:53
100
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน ผู้นำ อช. ดีเด่น ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/15:13:43
160
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกวดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2559 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:13:12
116
0
4
อื่นๆ โครงการประชารัฐ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:09:38
115
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:08:08
117
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/15:06:56
106
0
7
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:06:46
124
0
8
อื่นๆ ประชุมกำนัน/ผญบ.ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/15:04:11
139
0
9
อื่นๆ ประชุมโครงการประชารัฐ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:03:12
117
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนส่งเสริมการปลูกผัก หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/15:02:14
122
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/15:02:07
150
0
12
อื่นๆ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:59:00
170
0
13
ผู้นำ อช/อช ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/14:53:52
107
0
14
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน และการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปี 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:52:33
169
0
15
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เวทีหาความต้องการของประชาชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:50:48
141
0
16
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินงานเคาะประตูครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:48:51
147
0
17
อื่นๆ จัดประชุมในโครงการประชารัฐฯ กองทุนหมู่บ้านล่ะ ๕ แสนบาท ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:46:39
140
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชุเกียรติฯ ปี 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:45:49
130
0
19
อื่นๆ ร่วมงานหน่วยแพทย์เคื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:43:57
136
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:42:00
156
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]