พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
พช.ใสสะอาด อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/14:40:16
130
0
2
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:39:23
145
0
3
อื่นๆ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดกุมภียาน บ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/14:37:34
148
0
4
พช.ใสสะอาด ร่วมปฏิบัติธรรม ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:37:14
174
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านดอนพยอม ม.5 ต.หายโศก ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/14:36:01
135
0
6
การพัฒนา OTOP ประชุมชี้แจงการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:35:29
135
0
7
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว นิทรรศการและร่วมต้อนรับ นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:33:43
134
0
8
โครงการ กข.คจ. จนท.พช.อำเภอพุทไธสง ลงพื้นที่บ้านน้อย ม.3 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ของหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.3 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/14:33:14
131
0
9
โครงการ กข.คจ. อกติดตามและสนับสนุนการขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 กองทุนหมู่บ้านหนองบก โดยมีคณะกรรมกองทุนฯและสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางบ้านหนองบก ม.6 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/14:31:09
130
0
10
อื่นๆ ตลาดเชราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:31:04
146
0
11
อื่นๆ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสในงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:29:27
188
0
12
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบุรีรัมย์ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:28:07
180
0
13
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:27:14
136
0
14
พช.ใสสะอาด โครงการพช.ใสสะอาด ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:25:23
139
0
15
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ชุมชนหัวสะพานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรการท่องเที่ยว ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/14:24:44
122
0
16
อื่นๆ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:24:25
119
0
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จัดโครงการบริหารครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:23:25
145
0
18
อื่นๆ ร่วมประชุมรับฟังนโยบายกรมฯ ผ่าน TV พช. ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:21:53
128
0
19
องค์กรสตรี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มสตรีอำเภอพุทไธสง ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:18:35
123
0
20
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ในกลุ่มอาเซียน ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:16:21
168
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]