พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:14:30
129
0
2
0 งานวันสตรีสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:13:30
183
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ งานวันครบรอบ 42 ปีวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:12:11
125
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:10:35
127
0
5
อื่นๆ ประชุมกำนัน/ผญบ.ประจำเดือนมีนาคม 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:09:21
123
0
6
อื่นๆ ให้ความรู้การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านแ่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:07:31
136
0
7
องค์กรสตรี จัดประชุมคณะกรรมการ กพสต./คกสต ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:06:17
184
0
8
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเซราะกราว ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:04:33
181
0
9
อื่นๆ งานมหกรรมสืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมทอมือพุทไธสง ประจำปี 2559 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2016-08-10/14:01:04
211
0
10
อื่นๆ อบรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:47:34
122
0
11
อื่นๆ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:42:17
112
0
12
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เวทีนำเสนอผลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณและแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปี 2559 สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:40:21
128
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เคาะประตูบ้านโคางการแก้ไขปัญหาความยากจน สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:36:48
157
0
14
โครงการ กข.คจ. ประชุมโครงการ กข.คจ. สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:34:29
130
0
15
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดเวทีหาความต้องการของประชาชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:33:29
109
0
16
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมเคาะประตูบ้าน สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:31:47
129
0
17
อื่นๆ โครงการประชารัฐฯ กองทุนหมู่บ้านล่ะ ๕ แสนบาท สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:29:20
138
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชุเกียรติฯ ปี 2559 สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:25:55
156
0
19
อื่นๆ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:16:29
176
0
20
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน สุชาติ พุทไธสง 2016-08-10/13:04:28
154
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]