พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ศึกษาดูงาน OTOP Midyear ชรัญดา ปะคำ 2016-08-09/10:58:43
107
0
2
ผู้นำ อช/อช เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เบญจพร ปะคำ 2016-08-05/14:20:00
150
0
3
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด เบญจพร ปะคำ 2016-08-05/11:44:14
106
0
4
การตรวจราชการกระทรวง/กรม มอบนโยบายสันติสุข 9ดีและออกเสียงร่างประชามติ เบญจพร ปะคำ 2016-08-05/11:23:10
128
0
5
อื่นๆ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท เบญจพร ปะคำ 2016-08-05/10:48:50
106
0
6
อื่นๆ ส่งงบหน้าโครงการ สปน. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-04/09:48:23
116
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ ศึกษา ติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านลำนางรองหมู่ 1 ที่กำลังตั้งใหม่ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/14:04:34
178
0
8
อื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมามอบนโยบายธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี และการออกเสียงประชามติ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:55:46
128
0
9
อื่นๆ ปั่นเพื่อแม่ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:50:07
151
0
10
อื่นๆ เข้าร่วมงานปริวาสกรรม วัดป่าเขากระเจียว ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:42:13
380
0
11
อื่นๆ รายงานตัวในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:37:08
140
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ นำผู้มีชื่อเข้ารับรางวัล เข้ารับรางวัลที่หอประชุม อบจ.บุรีรัมย์ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:26:17
154
0
13
ผู้นำ อช/อช ผู้นำ อช. ถ่ายทอดความรู้ การออกเสียงประชามติ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:20:05
124
0
14
ผู้นำ อช/อช พาผู้นำ อช.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่องประชามติ ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:15:35
138
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/13:08:56
127
0
16
การพัฒนา OTOP ศึกษาดูงาน Otop City 2016 ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-03/11:43:31
170
0
17
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เดือนมิถุนายน ชรัญดา ปะคำ 2016-08-02/14:52:29
114
0
18
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การออกเสียงประชามติ ชรัญดา ปะคำ 2016-08-02/14:49:20
112
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ปะคำ-การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ชรัญดา ปะคำ 2016-08-02/14:47:18
111
0
20
การประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ พชกร ละหานทราย 2016-08-02/09:31:03
141
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]