พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษาดูงานเพิ่มพูนด้านอาชีพ : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:27:21
165
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษาดูงานเพิ่มพูนด้านอาชีพ : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:26:40
121
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:23:54
105
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:23:04
104
0
5
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:18:05
99
0
6
การพัฒนาแผนชุมชน โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:16:14
106
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ระดับอำเภอ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:14:53
119
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:12:16
98
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) จัดกิจกรรม kick off รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๐ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:08:14
116
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๐ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2017-03-31/22:03:28
121
0
11
อื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทุนชุมชน 4 ภาค วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/16:01:54
120
0
12
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมงานกาชาดอำเภอกระสัง ธันยพร กระสัง 2017-03-31/16:01:40
112
0
13
อื่นๆ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนถนนคนเดินเซราะกราว วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/16:00:57
119
0
14
การบริหารแผนงาน/โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจไตรมาส ครั้งที่ 1/2560 วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:59:51
105
0
15
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนยุทธศาสตร์กรมฯปี60 ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:59:14
111
0
16
อื่นๆ งานกาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:58:46
113
0
17
อื่นๆ งานวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและงานกาชาดประจำปี 2560 วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:58:17
108
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:57:28
116
0
19
การพัฒนา OTOP โครงการประชารัฐพัฒนา OTOP Potential Growth ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:57:00
104
0
20
อื่นๆ อำเภอเคลื่อนที่ ต.กระสัง วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:56:24
133
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]