พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท พิธีมอบทุน ชรัญดา ปะคำ 2016-08-01/11:24:09
124
0
2
มชช. ปะคำ-แผนแสดงการพัฒนาตนเอง มชช. ชรัญดา ปะคำ 2016-08-01/11:16:03
111
0
3
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/17:12:59
123
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/17:09:07
105
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/17:08:03
112
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/17:07:16
113
0
7
ผู้นำ อช/อช ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/17:06:08
115
0
8
ผู้นำ อช/อช ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/17:04:46
118
0
9
ผู้นำ อช/อช ผู้นำ อช./อช. ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/16:58:11
114
0
10
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ ปี 2558 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-07-25/16:53:54
108
0
11
การพัฒนา OTOP จัดกิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-07-21/16:12:20
139
0
12
ผู้นำ อช/อช ร่วมประชุมผู้นำ อช.ระดับอำเภอ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-07-21/15:40:21
114
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประจำปี 2559 ภรภัทร หนองหงส์ 2016-07-21/15:19:31
129
0
14
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมตลาดเซราะกราวบุรีรัมย์ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-07-21/15:14:32
122
0
15
การพัฒนา OTOP จัดกิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-07-21/15:08:53
128
0
16
การพัฒนา OTOP กิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-07-21/14:59:00
124
0
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนยากจนตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ปี 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/17:00:57
112
0
18
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน ก.ค.2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/16:48:59
114
0
19
อื่นๆ สนับสนุนกลุ่มสตรีทอผ้า ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/16:40:59
111
0
20
การพัฒนา OTOP สนับสนุนผู้จำหน่ายสินค้า OTOP ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/16:31:50
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]