พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ร่วมติดตามการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/16:13:20
133
0
2
อื่นๆ ร่วมในการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประชารัฐ 500,000 บาท ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/15:54:03
159
0
3
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/11:46:33
110
0
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-18/11:01:40
122
0
5
ศูนย์เรียนรู้ พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-17/20:08:28
109
0
6
อื่นๆ รับฟังและชมการประชุมฯผ่านTV.พช. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-17/19:20:27
115
0
7
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอช. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-17/19:13:31
111
0
8
โครงการ กข.คจ. ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-17/19:07:55
127
0
9
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการบ้านท้งถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-17/18:56:04
106
0
10
ผู้นำ อช/อช โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอช. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-07-17/18:44:31
112
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามครัวเรือนต้นแบบ ของหมู่บ้านศก.พพ.บ้านตะตรอง ม.15 ธันยพร กระสัง 2016-07-05/16:52:16
132
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ เยี่ยมชมบ้านครัวเรือนตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" ธันยพร กระสัง 2016-07-05/16:50:18
123
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ การคัดเลือก ศอช.ต ดีเด่น โซนเกษตรอินทรีย์ ธันยพร กระสัง 2016-07-05/16:48:35
182
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ การนำเสนอผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ธันยพร กระสัง 2016-07-05/16:46:47
135
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงาน ผู้นำ อช. ธันยพร กระสัง 2016-07-05/16:44:53
136
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 59 ธันยพร กระสัง 2016-07-04/11:22:32
135
0
17
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาดีเด่นปี59 ธันยพร กระสัง 2016-07-04/11:20:21
130
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านศก.พพ.ระดับจังหวัด ธันยพร กระสัง 2016-07-04/11:17:36
156
0
19
ศอช.ต. คัดเลือก ศอช.ต หนองเต็ง ธันยพร กระสัง 2016-07-04/10:48:54
154
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติระดับโซน อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/12:01:05
111
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]