พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยียมเยียนครัวเรือนตกเกณณ์ จปฐ เรื่องรายได้ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-06-16/21:18:41
114
0
2
การประชาสัมพันธ์ ประกวดข้าราชการดีเด่น ณัฐชัย ห้วยราช 2016-06-16/21:14:47
109
0
3
การพัฒนา OTOP การเพิ่มศักยภาพการผลิตไหม ศรัญญา เมือง 2016-06-15/14:44:36
120
0
4
การพัฒนา OTOP การร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์ วันที่ 2 ศรัญญา เมือง 2016-06-14/10:57:06
84
0
5
การพัฒนา OTOP การร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์ ศรัญญา เมือง 2016-06-14/10:54:24
111
0
6
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2016-06-14/10:43:55
86
0
7
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย ศรัญญา เมือง 2016-06-14/10:39:48
89
0
8
การประชาสัมพันธ์ ประชุมสามัญกองทุนชุมชน ธุรกิจชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2016-06-12/20:40:16
124
0
9
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทำสารคดี "หมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ" สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:44:15
262
0
10
อื่นๆ การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ระดับอำเภอ สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:42:06
235
0
11
อื่นๆ เผ้ารับเสด็จ ร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดจะเนียงวนาราม ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:38:42
334
0
12
อื่นๆ เตรียมสถานที่ ทำความสะอาดและจับผ้าเพื่อรับเสด็จ ร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดจะเนียงวนาราม สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:33:47
306
0
13
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จังหวัดเคลื่อนที่ อ.โนนดินแดง สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:25:33
225
0
14
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดงานแสดงแบบผ้าไหมการกุศล ในงานหัวผักกาดและงานกาชาดประจำปี 2559 สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:22:08
171
0
15
การพัฒนา OTOP ซ้อมการเดินแบบผ้าไหมให้แก่ผู้สมัครเดินแบบผ้าไหมการกุศล สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:20:18
132
0
16
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดร้าน ชม ชิม ช้อบ OTOP กระสัง ในงานวันหัวผักกาด และงานกาชาด อ.กระสัง สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:18:24
178
0
17
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมคณะทำงานแสดงแบบผ้าไหมการกุศล สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:16:18
145
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลสูงเนิน สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:11:39
142
0
19
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมกับอบต.และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด สุชญา กระสัง 2016-06-10/17:00:09
153
1
20
โครงการ กข.คจ. ประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สุชญา กระสัง 2016-06-10/16:57:58
123
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]