พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายใน ถนนเซราะกราว จังหวัดบุรีรัมย์ สุชญา กระสัง 2016-06-10/16:55:23
142
0
2
การพัฒนา OTOP ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ สุชญา กระสัง 2016-06-10/16:52:31
129
0
3
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอกระสัง สุชญา กระสัง 2016-06-10/16:49:23
137
0
4
ผู้นำ อช/อช จิตวิญญานการใช้น้ำ สุชญา กระสัง 2016-06-10/16:44:57
159
0
5
อื่นๆ อวยพรปีใหม่ สุชญา กระสัง 2016-06-10/16:37:22
125
0
6
การพัฒนา OTOP โครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับอำเภอ วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-06-10/14:44:30
196
0
7
การพัฒนา OTOP โครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับอำเภอ วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-06-10/14:42:59
209
0
8
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบปี59 ธันยพร กระสัง 2016-06-10/13:30:19
155
0
9
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกวดกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ธันยพร กระสัง 2016-06-10/13:23:58
148
0
10
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 ณัฐชัย ห้วยราช 2016-06-08/22:39:17
167
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแท่นทัพไทย ม.10 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-06-08/15:11:57
180
0
12
อื่นๆ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-06-08/13:40:57
185
0
13
อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเอง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2016-06-07/11:33:39
165
0
14
การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ประชุมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2016-06-07/11:18:44
156
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2016-06-07/11:13:05
164
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศรัญญา เมือง 2016-06-06/10:16:30
112
0
17
อื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2016-06-02/18:29:58
146
0
18
อื่นๆ พัฒนากรพี่เลี้ยงสอนแนะงานน้องพัฒนากร บรรจุใหม่ ไชยยา โนนดินแดง 2016-06-02/18:26:14
6770
2819
19
การพัฒนา OTOP กิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-06-01/15:20:17
141
1
20
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.ม.1บ.ลุงม่วง ตำบลโคกล่าม ภรภัทร หนองหงส์ 2016-06-01/15:14:45
137
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]