พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-06-01/14:56:09
47347
326500
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-06-01/14:32:09
123
0
3
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภรภัทร หนองหงส์ 2016-05-31/15:54:32
11025
3664
4
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.ม.3ตำบลโคกล่าม ภรภัทร หนองหงส์ 2016-05-31/15:47:36
144
0
5
การพัฒนา OTOP กิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-05-31/15:40:19
125
0
6
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.ม.4ตำบลหนองกะทิง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-05-31/15:37:03
131
0
7
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมถนนคนเดินทางยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-05-31/15:26:29
160
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดเวทีประชาคมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ ศก.พพ.เวทีที่ 2 ธันยพร กระสัง 2016-05-30/16:53:35
128
0
9
อื่นๆ ประชุมติดตามและนิเทศ สนับการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2016-05-28/09:18:29
130
0
10
องค์กรสตรี ประชุม คกส.ต. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2016-05-28/09:11:49
126
0
11
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท สิทธิพร เมือง 2016-05-27/13:29:09
137
0
12
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท สิทธิพร สารสนเทศฯ 2016-05-27/13:29:09
137
0
13
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชุมชนสายยาว สิทธิพร เมือง 2016-05-27/13:22:17
181
0
14
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชุมชนสายยาว สิทธิพร สารสนเทศฯ 2016-05-27/13:22:17
181
0
15
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เยี่ยมเด็กและมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-05-25/21:29:53
113
0
16
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และประชุม กบต.ยายแย้มวัฒนา ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-05-25/17:00:51
132
0
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ อบรมครัวเรือยากจนแบบบูรณาการ สาธิตอาชีพแก้จน 2 กิจกรรม ธันยพร กระสัง 2016-05-25/16:38:12
7037
3195
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ กิจกรรมประชุมทีมปฏิบัติการตำบล ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-24/14:41:47
110
0
19
มชช. เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานระบบมชช.ประเภทผู้นำชุมชน ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-24/14:35:28
110
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมตรวจสอบการชำระคืนเงินรอบ11-12 ธันยพร กระสัง 2016-05-24/14:24:42
129
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]