พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP การจำหน่ายสินค้า otop ถ.เซราะกราว ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:41:37
118
0
2
อื่นๆ ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:37:31
157
0
3
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม otop ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:33:46
11133
3745
4
อื่นๆ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:31:32
104
0
5
อื่นๆ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:28:51
107
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์รายได้จปฐ.2558 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:23:06
100
0
7
อื่นๆ ร่วมสังเกตุการณ์ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:19:03
99
0
8
อื่นๆ ร่วมสังเกตุการณ์ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:16:43
107
0
9
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมสังเกตุการณ์ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:14:17
104
0
10
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมสังเกตุการณ์ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:10:55
94
0
11
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/19:05:00
106
0
12
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ปี 2558 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-05-19/18:57:56
109
1
13
อื่นๆ ประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ธันยพร กระสัง 2016-05-19/16:35:58
131
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปยอดคงเหลือของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ธันยพร กระสัง 2016-05-19/16:24:41
122
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตรวจสอบโครงการประชารัฐ ธันยพร กระสัง 2016-05-19/16:22:14
156
0
16
อื่นๆ ประชุม "ประชารัฐร่วมใจ" และแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2016-05-18/13:10:18
97
0
17
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ธันยพร กระสัง 2016-05-17/11:24:58
155
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการตำบล ธันยพร กระสัง 2016-05-17/11:20:52
146
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-16/22:28:10
136
0
20
การพัฒนา OTOP ส้งเสริมการตลาดผู้ประกอบการตลาดเซาะกราวด ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-16/22:25:26
127
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]