พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
พช.ใสสะอาด โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:56:02
115
0
2
การบริหารแผนงาน/โครงการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามการประเมิน ประจำปี 2560 วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:55:33
114
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมกลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:55:05
101
0
4
พช.ใสสะอาด กิจกรรม พช.ใสสะอาด วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:53:55
126
0
5
การพัฒนา OTOP จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี 2560 วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:51:50
110
0
6
อื่นๆ กิจกรรมแปรสัญลัษณ์ถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 วิมลลักษณ์ กระสัง 2017-03-31/15:50:42
124
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:42:21
105
0
8
การพัฒนาแผนชุมชน โครงการประชุมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลหนองเต็ง ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:41:30
108
0
9
การพัฒนาแผนชุมชน โครงการประชุมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลลำดวน ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:40:48
103
0
10
การพัฒนา OTOP เทศกาลการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:39:37
113
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ยกระดับการพัฒนา ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:38:42
102
0
12
ผู้นำ อช/อช โครงการพลังอาสาพัฒนาชุมชนคนบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:38:13
100
0
13
อื่นๆ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:37:03
110
0
14
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมงานมหกรรมไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:35:52
151
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:34:58
117
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:33:30
105
0
17
การพัฒนา OTOP การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐOTOP ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:32:01
104
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:31:01
110
0
19
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ยกระดับการพัฒนา ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:30:26
109
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ การประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:28:17
110
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]