พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ฟื้นฟูตลาดนัด ต.โคกล่าม พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:42:30
90
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ม.6 ต.บ้านยาง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:32:49
91
0
3
อื่นๆ อบรมการเพิ่มทุนระยะที่ 3 อ.นางรอง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:30:20
92
0
4
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. ต.บ้านยาง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:24:07
95
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมกลุ่ม OTOP พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:22:18
85
0
6
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ร่วมถนนคนยามแลง ถนนคนเดินลำปลายมาศ พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:19:52
120
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:17:16
98
0
8
อื่นๆ ประชุมเครือข่าย กทบ. พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:14:27
88
0
9
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:10:20
89
0
10
โครงการ กข.คจ. โครงการ กข.คจ. พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:08:14
88
0
11
อื่นๆ ติดตามกองทุนพึ่งพา พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:05:15
84
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ร่วมถนนคนยามแลง ถนนคนเดินลำปลายมาศ พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/16:01:35
95
0
13
อื่นๆ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เบญจพร ปะคำ 2016-04-23/11:08:24
101
0
14
การพัฒนา OTOP โครงการotopสานสัมพันธสองแผ่นดิน บุรีรัมย์-อุดรมีชัย เบญจพร ปะคำ 2016-04-23/10:45:10
128
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 2559 จิราพร นาโพธิ์ 2016-04-22/15:58:58
120
0
16
อื่นๆ การเฝ้าระวังด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2016-04-22/12:47:09
117
0
17
อื่นๆ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านโนนดินแดง ไชยยา โนนดินแดง 2016-04-22/12:40:41
79
0
18
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา โครงการส่งเสรืมควาใเข้มแข็งภาคประชารัฐ พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-10/21:26:04
73
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2016-04-07/15:49:52
105
0
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตรวจสอบและจำแนกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2016-04-07/15:37:45
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]