พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านโนนดินแดง ไชยยา โนนดินแดง 2016-04-22/12:40:41
109
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา โครงการส่งเสรืมควาใเข้มแข็งภาคประชารัฐ พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-10/21:26:04
110
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2016-04-07/15:49:52
147
0
4
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตรวจสอบและจำแนกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2016-04-07/15:37:45
169
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2016-04-07/15:31:06
11112
3590
6
อื่นๆ วันสถาปนาเมืองแปะครบรอบ240ปี ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-04-07/10:42:09
139
0
7
พช.ใสสะอาด พัฒนาการจังหวัดพาปฏิบัติธรรมวันพระ ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-04-07/10:38:44
154
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ลงแขกจับปลาเพื่อหารายได้เข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-04-07/10:30:33
134
0
9
องค์กรสตรี ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรง ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-04-07/10:15:42
143
0
10
อื่นๆ ร่วมงานวันสถาปนาเมืองแป๊ะ(บุรีรัมย์) ครบ 240 ปี อำพร ลำปลายมาศ 2016-04-07/09:55:40
158
0
11
การพัฒนา OTOP กิจกรรมสันติสุข 9ดีสถาปนาบุรีรัมย์ เบญจพร ปะคำ 2016-04-06/07:53:30
129
0
12
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ เบญจพร ปะคำ 2016-04-06/07:32:54
120
0
13
อื่นๆ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เบญจพร ปะคำ 2016-04-06/07:24:10
138
0
14
การประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานกิจกรมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ธันยพร กระสัง 2016-04-04/13:13:38
128
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมชี้แจงการชำระคืนเงินโครงการกองทุนฯรอบที่ 12 ธันยพร กระสัง 2016-04-04/13:07:50
127
0
16
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน การศึกษาดูงานสถาบันการเงินทุนชุมชนบ้านถนนหัก ธันยพร กระสัง 2016-04-04/12:52:39
113
0
17
อื่นๆ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดยามแลงลำมาศ) กรกนก ประโคนชัย 2016-04-04/12:09:09
126
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรี ต.หนองคู กรกนก ประโคนชัย 2016-04-04/12:04:32
123
0
19
อื่นๆ โครงการ "พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พาปฏิบัติธรรมวันพระ" กรกนก ประโคนชัย 2016-04-04/11:58:59
122
0
20
องค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-04-04/10:07:28
168
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]