พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ลานค้าชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (เซาะกราวด์) ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-04-04/10:03:40
104
0
2
อื่นๆ โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-04-04/09:59:13
128
0
3
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-04-04/09:55:04
128
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SSG ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-04-04/09:42:39
155
0
5
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-04-02/06:07:33
123
0
6
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ดรุณี พลับพลาชัย 2016-04-01/18:12:33
121
0
7
อื่นๆ โครงการ"พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พาปฏิบัติธรรมวันพระ" ดรุณี พลับพลาชัย 2016-04-01/18:01:06
105
0
8
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ศรัญญา เมือง 2016-04-01/10:41:21
103
0
9
อื่นๆ โครงการ"พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พาปฏิบัติธรรมวันพระ" อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-31/17:03:10
118
0
10
อื่นๆ โครงการผู้ว่าพาปฎิบัติธรรมวันพระ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-03-30/21:50:32
134
0
11
อื่นๆ โครงการผู้ว่าพาปฏิบีัติธรรมวันพระ เบญจพร ปะคำ 2016-03-30/19:33:02
130
0
12
ผู้นำ อช/อช แนวทางการจัดกิจกรรม สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ประจำปี วัชรินทร์พร เมือง 2016-03-29/13:13:25
119
0
13
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เบญจพร ปะคำ 2016-03-28/21:47:11
127
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.14 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:37:07
115
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม. 13 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:36:05
163
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.11 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:35:06
115
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.10 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:32:20
102
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.9 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:30:31
93
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.6 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:28:40
92
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม. 4 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:24:48
96
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]