พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.3 ต.ไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:23:03
99
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.9 ต.โคกมะม่วง ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:21:37
133
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ม.7 ต.โคกมะม่วง ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-28/18:19:05
122
0
4
ผู้นำ อช/อช รับชมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานของอาสาพัฒนาชุมชน ผ่าน VDO Conference ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-28/18:04:24
104
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิต โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-28/18:00:04
11111
3563
6
อื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการถ.คนเดิน จ.บุรีรัมย์ เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-28/17:57:43
104
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เวทีที่ 1 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-28/17:53:13
97
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมการจัดทำแผนชีวิต หมู่บ้าน 9 ดี ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-28/17:49:10
118
0
9
อื่นๆ ร่วมประชุมโครงการจัดตลาดนัดสีเขียว ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-28/15:57:28
156
0
10
อื่นๆ เตรียมความพร้อมการจัดตลาดโบราณวนัมรุง ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-03-28/12:00:50
147
0
11
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านทุนชุมชนต้นแบบ ธันยพร กระสัง 2016-03-28/11:57:11
154
0
12
การพัฒนา OTOP งานแถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-03-28/11:52:20
127
0
13
อื่นๆ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-03-28/11:49:07
123
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเวทีที่ ๑ เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ธันยพร กระสัง 2016-03-28/11:46:46
120
0
15
อื่นๆ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-03-28/11:39:01
115
0
16
อื่นๆ สนีบสนุนการอบรมอาชีพการทำปลาส้ม ศรัญญา เมือง 2016-03-25/11:02:57
115
0
17
อื่นๆ โครงการบุรีรัมย์เมืองสวย นำ้ใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา ศรัญญา เมือง 2016-03-24/10:22:20
232
0
18
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรกนก ประโคนชัย 2016-03-21/12:52:33
120
0
19
อื่นๆ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้ายตลาดผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม อดุลย์ ห้วยราช 2016-03-21/12:15:38
142
0
20
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-18/09:53:24
116
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]