พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-18/09:50:08
168
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมผู้นำชุมชนตำบลบ้านแพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท สุชาติ พุทไธสง 2016-03-18/09:48:20
115
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตาหล่ำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-18/09:46:50
157
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-18/09:45:27
148
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-18/09:43:37
7391
2738
6
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑฺ์ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-17/20:30:46
112
0
7
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ศรัญญา เมือง 2016-03-17/11:45:24
154
0
8
อื่นๆ รับชมการประชุมทางไกล ผ่าน ทีวี พช. ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-17/11:03:59
106
0
9
อื่นๆ โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ตาบลหนองบัว ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-17/11:01:22
95
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตามท้วงถามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-17/10:56:58
98
0
11
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-16/12:22:13
143
0
12
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน มี.ค.2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-16/12:13:03
106
0
13
การพัฒนา OTOP โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า Otop กรกนก ประโคนชัย 2016-03-16/12:03:42
123
0
14
การพัฒนา OTOP โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า Otop กรกนก ประโคนชัย 2016-03-16/11:57:44
122
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกอกโคก หมู่ที่ 2 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-03-16/11:55:46
161
1
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพ ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 บ้านโนนระเวียง ม.3 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-03-16/11:51:58
168
1
17
อื่นๆ รับฟังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-03-16/11:48:22
115
0
18
ศูนย์เรียนรู้ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลพรสำราญ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-03-16/11:43:48
146
0
19
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก : จัดตั้ง พัฒนา และสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ใหม่ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-03-16/11:41:02
113
0
20
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมชุมชนสายยาว ศรัญญา เมือง 2016-03-16/11:39:51
81
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]