พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขมาร กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-03-16/11:36:42
105
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนกิจกรรมครอบครัวแข็งแรงในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-03-16/11:33:42
112
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ นักวิชาการจังหวัดบุรีรัมย์ออกติดตามงาน กรกนก ประโคนชัย 2016-03-15/17:24:09
129
0
4
องค์กรสตรี จัดงานวันสตรี อำเภอลำปลายมาศ กรกนก ประโคนชัย 2016-03-15/17:21:51
113
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมผู้ประกอบการโอทอป ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-15/16:18:34
123
0
6
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2559 ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-15/16:10:02
126
0
7
องค์กรสตรี ประชุมครอบครัวแข็งแรง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-15/16:07:11
126
0
8
องค์กรสตรี จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-15/15:55:40
121
0
9
การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านทางวิทยุ สวท.บุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-15/15:20:40
106
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-15/15:15:09
112
0
11
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2016-03-15/15:09:16
113
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกอกโคก หมู่ที่ 2 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-15/15:04:45
106
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพ ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 บ้านโนนระเวียง ม.3 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-15/14:59:43
153
0
14
องค์กรสตรี วันสตรีสากล จังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-03-15/13:40:11
138
0
15
องค์กรสตรี วันสตรีสากล อำเภอลำปลายมาศ ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-03-15/13:37:33
141
0
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ นักวิชาการจังหวัดออกติดตามงาน ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-03-15/13:34:02
124
0
17
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน ศรัญญา เมือง 2016-03-15/09:55:09
98
0
18
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-14/17:54:47
89
0
19
องค์กรสตรี โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรสตรี กิจกรรมสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวแข็งแรง ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-14/17:51:52
92
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับอำเภอ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-14/17:46:39
166
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]