พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นำเสนอผลการพัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับตำบล ตำบลหนองบัว ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-14/17:41:11
7627
2811
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-14/17:36:52
95
0
3
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ธีรวุฒิ กระสัง 2016-03-14/17:33:33
7512
2780
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/11:02:37
92
0
5
องค์กรสตรี ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขมาร สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/11:01:26
134
0
6
องค์กรสตรี ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 บ้านหนองติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:59:58
91
0
7
ผู้นำ อช/อช กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:58:27
89
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:57:05
9656
3211
9
ผู้นำ อช/อช เยี่ยมเยือนครอบครัวผู้นำ อช. ตำบลบ้านแพ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้รับบาดเจ็บ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:56:08
92
0
10
อื่นๆ ร่วมงานราชพิธี 5 ธันวาคม (พ.ศ.2558) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:53:24
85
0
11
อื่นๆ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง“ 2559/2016 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:51:25
88
0
12
อื่นๆ เรื่อง ประชุมจนท.พช.ทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1/2559 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:45:20
92
0
13
อื่นๆ เรื่อง ประเมินและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านอ้อดอนยางหมู่ที่ 12ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:44:02
120
0
14
การพัฒนา OTOP เรื่อง เข้าเวรประจำการ ณ ถนนคนเดิน เซราะกราว สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:33:36
111
0
15
อื่นๆ เรื่อง ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อ.คูเมือง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไฟ จำนวน 2 หลังคาเรือน ต.คูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:31:25
9371
3140
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง สนับสนุนการติดตามการชำระหนี้โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ปะเคียบ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:29:39
83
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง ประสาน คกส.ต. ปะเคียบ ติดตามโครงการค้างชำระหนี้ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:27:44
83
0
18
อื่นๆ เรื่อง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:25:45
87
0
19
อื่นๆ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:23:56
88
0
20
อื่นๆ เรื่อง ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 2558 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:21:57
101
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]