พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง ประสาน คกส.ต. ปะเคียบ ติดตามโครงการค้างชำระหนี้ สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:27:44
108
0
2
อื่นๆ เรื่อง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:25:45
113
0
3
อื่นๆ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:23:56
119
0
4
อื่นๆ เรื่อง ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 2558 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:21:57
133
0
5
อื่นๆ เรื่อง ประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:20:28
119
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:18:58
11123
3080
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:10:52
11402
3161
8
อื่นๆ เรื่อง ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:08:31
121
0
9
อื่นๆ เรื่อง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่ปีที่ 54 สุชาติ พุทไธสง 2016-03-14/10:05:19
127
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-12/10:14:06
118
0
11
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ พนิดา กระสัง 2016-03-11/17:05:20
164
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมตลาดเซราะกราวบุรีรัมย์ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-11/16:19:32
132
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีประชาคมขับเคลืื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-10/19:48:46
121
0
14
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับการตรวจติดตาม ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/19:14:16
102
0
15
การประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/19:10:21
105
0
16
ผู้นำ อช/อช ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอช. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/19:05:25
121
1
17
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต.ห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/19:00:56
90
0
18
ผู้นำ อช/อช มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำอช.สู่ความเป็นเลิศ ระดับอำเภอ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/18:52:21
106
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับตำบล (เขตชนบท) ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/18:40:51
10969
3690
20
ผู้นำ อช/อช ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำอข. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำอข. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/18:34:10
11026
3660

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]