พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ.ม.8 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-03-10/17:58:05
6927
3038
2
อื่นๆ การจัดแสดงแบบผ้าไหมการกุศล พนิดา กระสัง 2016-03-10/16:58:36
347
0
3
ผู้นำ อช/อช มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำ อช ที่มีผลงานเด่น พนิดา กระสัง 2016-03-10/16:44:12
220
0
4
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับการตวจติดตาม พนิดา กระสัง 2016-03-10/16:39:48
178
0
5
องค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล พนิดา กระสัง 2016-03-10/16:34:24
276
0
6
การพัฒนา OTOP การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายOtop จ.บุรีรัมย์ กรกนก ประโคนชัย 2016-03-10/16:06:06
120
0
7
องค์กรสตรี วันสตรีสากล ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:58:31
109
0
8
การพัฒนา OTOP โครงการเศรษฐกิจฐานราก ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:57:34
115
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:55:32
105
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:54:12
111
0
11
การพัฒนาแผนชุมชน ประชาคมจัดทำแผนชุมชน ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:53:12
107
0
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:51:42
115
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:48:02
132
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:46:15
117
0
15
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดไทยช่วยไทย ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:45:18
112
0
16
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:44:16
111
0
17
การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:42:33
113
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:39:42
127
0
19
องค์กรสตรี ประชุมคัดเลือก กพสต. ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:38:11
130
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 59 ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:37:18
123
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]