พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ตลาดนัดไทยช่วยไทย ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:29:21
87
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมติดตามการดำเนินงานฯ ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:27:36
88
0
3
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:26:05
79
0
4
องค์กรสตรี ประุชมโครงการครอบครัวแข็งแรง ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:24:39
85
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:23:19
76
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 59 ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:21:39
79
0
7
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 59 ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:20:43
78
0
8
อื่นๆ เยี่ยมครัวเรือนด้อยโอกาส ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:19:49
75
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 59 ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:17:26
78
0
10
โครงการ กข.คจ. อำเภอเคลื่อนที่ ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:15:53
83
0
11
อื่นๆ เดินแบบผ้าไหมการกุศล ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:14:30
83
0
12
โครงการ กข.คจ. ประชุมการตรวจสุขภาพ กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:12:40
89
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:10:36
92
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ศรีสุดา ชำนิ 2016-03-10/15:06:52
84
0
15
การพัฒนา OTOP ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดนัดชุมชนตำบลลำปลายมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:43:49
91
0
16
โครงการ กข.คจ. ประชุมเลือกคณะกรรมการเครือข่าย กข.คจ.ระดับอำเภอ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:40:52
95
0
17
การพัฒนา OTOP ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดนัดชุมชนตำบลโคกล่าม ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:37:15
93
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 59 บ.หนองบอน ม.4 ตำบลบ้านยาง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:30:36
124
0
19
การพัฒนาแผนชุมชน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:22:57
95
0
20
การพัฒนาแผนชุมชน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:21:21
97
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]