พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี60 ต.หนองเต็ง ธันยพร กระสัง 2017-03-31/15:25:45
104
0
2
อื่นๆ งานวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและงานกาชาดประจำปี 2560 ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:52:48
109
0
3
มชช. การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:50:55
100
0
4
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามสนับสนุนการบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช ๒ค ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:50:05
126
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน "สร้างสัมมาชีพชุมชน สร้างสุขให้คนบุรีรัมย์" ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:43:59
136
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) อบรมการบันทึกข้อมูล จปฐ. ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:40:59
110
0
7
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) กิจกรรม kick off รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:38:47
100
0
8
ผู้นำ อช/อช โครงการพลังอาสาพัฒนาชุมชน คนบุรีรัมย์สันติสุข ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:36:46
123
0
9
อื่นๆ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:34:50
114
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ปี 2560 ตำบลเมืองไผ่ ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:31:50
103
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:29:49
98
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:28:08
130
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:27:26
119
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:26:19
142
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:25:19
104
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรฐษกิจพอเพียง ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:24:25
117
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:23:20
111
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) การประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2560 ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:20:20
110
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) การประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2560 ธีรวุฒิ กระสัง 2017-03-29/21:18:41
121
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:37:35
137
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]