พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดนัดชุมชนตำบลโคกล่าม ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:37:15
124
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 59 บ.หนองบอน ม.4 ตำบลบ้านยาง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:30:36
193
0
3
การพัฒนาแผนชุมชน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:22:57
132
0
4
การพัฒนาแผนชุมชน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:21:21
130
0
5
การพัฒนาแผนชุมชน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลโคกล่าม ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:19:25
126
0
6
การพัฒนาแผนชุมชน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลโคกล่าม ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:16:50
123
0
7
การพัฒนาแผนชุมชน เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลโคกล่าม ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:13:21
128
0
8
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:08:25
156
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:05:43
156
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/14:02:02
127
0
11
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:57:06
122
0
12
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:55:02
137
0
13
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:51:50
125
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:47:14
125
0
15
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:44:29
121
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมกิจกรรมสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:38:20
112
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมกิจกรรมสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:32:06
114
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:27:35
140
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:22:25
127
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภรภัทร หนองหงส์ 2016-03-10/13:19:20
134
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]