พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ซ่อมสร้างภาชนะ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-03-10/10:03:38
83
0
2
การพัฒนา OTOP ประชุมเตรียม kbo กรกนก ประโคนชัย 2016-03-10/09:56:25
87
0
3
อื่นๆ กระตุ้นตลาดนัดชุมชน ตำบลโคกล่าม อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:53:44
75
0
4
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมรับการติดตามงานจากจังหวัด อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:51:36
72
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:47:12
78
0
6
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมครบรอบ 47 ป่ี ผู้นำ อช. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:46:41
79
0
7
องค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:30:31
69
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการชุมชนและกิจกรรมสาธิต อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:28:32
79
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:18:45
79
0
10
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบOTOP อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:16:10
75
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาการเรียนรู้วีถีเศรษฐกิจพอเพียง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-03-10/09:10:53
85
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-10/00:12:38
102
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามทวงถาม/เร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผิดสัญญาค้างชำระ ต.ตูมใหญ่ และ ต.หินเหล็กไฟ นที คูเมือง 2016-03-09/16:34:41
81
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีประชาคมขับเคลืื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-08/22:53:19
84
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคูเมือง ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ที่ผิดสัญญาค้างชำระ ตำบลคูเมือง นที คูเมือง 2016-03-08/20:11:00
9366
3243
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2016-03-08/20:00:41
79
0
17
อื่นๆ ประชุมผู้นำชุมชนตำบลบ้านแพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท นที คูเมือง 2016-03-08/19:57:16
90
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนส่งเสริมกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ภาคการเกษตร) ประพิน พุทไธสง 2016-03-08/15:42:45
91
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-07/21:19:24
78
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตาหล่ำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง นที คูเมือง 2016-03-06/16:47:13
87
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]