พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/19:11:13
11798
3702
2
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/19:08:38
157
0
3
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/19:05:48
170
0
4
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/18:59:27
166
0
5
การบริหารแผนงาน/โครงการ ร่วมประชุมประสานแผนประจำเดือน มี.ค.59 วสัน ส่งเสริมฯ 2016-03-01/11:18:53
99
0
6
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-02-27/13:01:41
94
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกอกโคก หมู่ที่ 2 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2016-02-26/11:02:10
129
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพ ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 บ้านโนนระเวียง ม.3 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง นที คูเมือง 2016-02-26/10:45:29
142
0
9
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะทำงานสนับสนุนโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน(ไทย-กัมพูชา) นที คูเมือง 2016-02-26/10:36:26
128
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่1/2559 (24 ก.พ.2559) นที คูเมือง 2016-02-26/10:31:27
126
0
11
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช. (23 ก.พ.59) นที คูเมือง 2016-02-26/10:26:18
143
0
12
การพัฒนาแผนชุมชน ร่วมประชาคมแผนชุมชน อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-02-25/10:24:42
131
0
13
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-02-24/15:11:59
166
0
14
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2016-02-24/15:05:22
105
0
15
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2559 ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-02-19/15:12:51
143
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-18/20:59:46
106
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-17/23:24:47
120
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) การนำเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อสาธารณชน ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-17/23:15:20
109
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-16/00:19:29
121
0
20
องค์กรสตรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-02-15/15:04:23
134
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]