พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ไชยยา โนนดินแดง 2016-02-15/12:24:10
138
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตสร้างความยั่งยืนหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-14/22:11:13
112
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตสร้างความยั่งยืนหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-14/22:04:15
117
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง นที คูเมือง 2016-02-12/21:38:29
129
0
5
ผู้นำ อช/อช โครงการการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 ประหยัด เมือง 2016-02-12/14:44:08
109
0
6
องค์กรสตรี เข้าร่วมระชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2559 นที คูเมือง 2016-02-12/14:33:44
124
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกพะไล ต.ละลวด ทอน ชำนิ 2016-02-12/14:22:40
124
0
8
อื่นๆ ตรวตติดตามประเมินหมู่บ้าน9ดีตำบลหนองปล่อง ทอน ชำนิ 2016-02-12/14:17:31
163
0
9
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมชี้แจงและรับชมการถ่ายทอดสดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและความมั่นคง ทอน ชำนิ 2016-02-12/14:09:38
126
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทอน ชำนิ 2016-02-12/14:03:57
171
0
11
การพัฒนา OTOP สนับสนุนกลุ่ม otop ขนมทองม้วนแม่นารีย์ ทอน ชำนิ 2016-02-12/13:57:21
186
0
12
อื่นๆ ออหน่วยบริการร่วมกับหน่วยแพทย์ พอสว ต.ช่อผกา อ.ชำนิ ทอน ชำนิ 2016-02-12/13:53:34
152
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะกรรมทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-11/22:40:23
109
0
14
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-10/21:23:05
113
0
15
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) การติดตามการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานอำเภอปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-02-10/10:18:38
150
0
16
การพัฒนา OTOP การพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2016-02-10/10:15:14
224
0
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ตำบลไทยเจริญ จำนวน 8 ครัวเรือน ธีรวุฒิ กระสัง 2016-02-10/10:04:02
152
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ต.โคกมะม่วง ธีรวุฒิ กระสัง 2016-02-10/09:55:41
119
0
19
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ ทอน ชำนิ 2016-02-09/13:44:23
166
0
20
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน9ดี ทอน ชำนิ 2016-02-09/13:18:25
150
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]