พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ทอน ชำนิ 2016-02-09/13:09:16
161
0
2
การประชาสัมพันธ์ ประชุมวาระเร่งด่วนผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนช์ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-02-08/22:34:57
126
0
3
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กิจกรรมการจัดทำ/ทบทวนแผนชีวิตของครัวเรือนยากจน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-02-08/15:16:03
156
0
4
อื่นๆ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-02-08/15:11:34
142
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุมเชิงปฏิบัติการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-02-08/15:09:18
131
0
6
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-02-06/08:12:03
141
0
7
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-02-06/07:57:56
146
0
8
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-02-06/07:56:27
132
0
9
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-02-06/07:53:42
144
0
10
ศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลพรสำราญ นที คูเมือง 2016-02-05/11:11:23
140
0
11
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก : จัดตั้ง พัฒนา และสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ใหม่ นที คูเมือง 2016-02-05/10:34:09
137
0
12
องค์กรสตรี ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขมาร นที คูเมือง 2016-02-05/10:26:36
132
0
13
องค์กรสตรี ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 บ้านหนองติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง นที คูเมือง 2016-02-05/10:22:56
163
0
14
อื่นๆ ประชุมชี้แจงโครงการประชารัฐ ทอน ชำนิ 2016-02-04/14:16:50
236
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือเครือข่ายกลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทอน ชำนิ 2016-02-04/14:12:45
243
0
16
โครงการ กข.คจ. คัดเลือกเครือข่าย กข.คจ.ระดับอำเภอชำนิ ทอน ชำนิ 2016-02-04/14:07:56
185
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ไชยยา โนนดินแดง 2016-02-04/13:36:01
138
0
18
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สิทธิพร เมือง 2016-02-04/13:34:27
185
0
19
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สิทธิพร สารสนเทศฯ 2016-02-04/13:34:27
185
0
20
อื่นๆ การอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต.ส้มป่อย ไชยยา โนนดินแดง 2016-02-04/13:31:40
159
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] 65 [ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]