พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน/อาสาพัฒนาชุมชน ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:47:31
142
5
2
อื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการถ.คนเดิน จ.บุรีรัมย์ เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:46:09
11091
3636
3
ผู้นำ อช/อช คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:43:47
116
0
4
จัดการความรู้ ร่วมต้อนรับคณะติดตามเพื่อจัดการความรู้การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:41:24
140
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพการบริหารเงินทุน โครงการกข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:38:49
116
0
6
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพการบริหารเงินทุน โครงการกข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:36:50
143
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามโครงการตรวจสุขภาพ กข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:35:12
11076
3631
8
มชช. ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:29:38
110
0
9
อื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:25:46
125
0
10
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:21:27
114
0
11
ผู้นำ อช/อช โครงการจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ สัปดาห์ซ่อม สร้าง ภาชนะเก็บน้ำ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:17:20
11019
3706
12
ศูนย์เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนรักษาสภาพ ปี 2558 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:12:29
11104
3671
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการส่งเสริมครัวเรือนพัฒนา ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:02:00
122
1
14
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนา ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/18:55:52
114
0
15
มชช. สนับสนุนการดำเนินงานมชช. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/18:44:42
116
0
16
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และการบันทึกข้อมูล ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/18:28:12
139
0
17
ผู้นำ อช/อช กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-28/14:31:31
138
0
18
ผู้นำ อช/อช ร่วมสบทบและนับปัจจัยผ้าป่าผู้นำ อช .อำเภอชำนิ ทอน ชำนิ 2016-01-27/15:58:25
133
0
19
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงาน อช ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทอน ชำนิ 2016-01-27/15:51:56
133
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-01-27/14:53:28
11890
3577

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]