พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ติดตามโครงการตรวจสุขภาพ กข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:35:12
9317
3631
2
มชช. ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:29:38
89
0
3
อื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:25:46
106
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:21:27
91
0
5
ผู้นำ อช/อช โครงการจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ สัปดาห์ซ่อม สร้าง ภาชนะเก็บน้ำ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:17:20
9220
3706
6
ศูนย์เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนรักษาสภาพ ปี 2558 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:12:29
9294
3671
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการส่งเสริมครัวเรือนพัฒนา ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/19:02:00
98
1
8
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนา ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/18:55:52
89
0
9
มชช. สนับสนุนการดำเนินงานมชช. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/18:44:42
94
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และการบันทึกข้อมูล ดรุณี พลับพลาชัย 2016-01-28/18:28:12
110
0
11
ผู้นำ อช/อช กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-28/14:31:31
97
0
12
ผู้นำ อช/อช ร่วมสบทบและนับปัจจัยผ้าป่าผู้นำ อช .อำเภอชำนิ ทอน ชำนิ 2016-01-27/15:58:25
99
0
13
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงาน อช ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทอน ชำนิ 2016-01-27/15:51:56
96
0
14
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-01-27/14:53:28
10089
3577
15
ผู้นำ อช/อช ตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-26/21:35:53
92
0
16
ผู้นำ อช/อช โครงการการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-26/21:27:53
112
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-26/16:05:26
97
0
18
อื่นๆ การดำเนินงานนโยบายภายใต้กรอบแนวคิดประชารัฐ ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-26/15:51:18
137
0
19
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2016-01-26/14:03:40
97
0
20
ผู้นำ อช/อช คัดเลือก อช.ผู้นำอช.ดีเด่นระดับโซน ทอน ชำนิ 2016-01-25/15:23:45
113
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]