พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านดอนเจริฐสุข ม.11 ต.หนองบัว ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-25/11:56:07
116
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ศก.พพ บ้านหนองใหญ่ ม.3ต.หนองปล่อง ทอน ชำนิ 2016-01-25/11:15:35
153
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ศก.พพ ทอน ชำนิ 2016-01-25/11:08:55
139
0
4
การพัฒนา OTOP ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ นที คูเมือง 2016-01-24/14:13:11
103
0
5
มชช. ประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-24/14:07:00
99
0
6
การพัฒนา OTOP ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP นที คูเมือง 2016-01-24/14:05:23
9387
3112
7
กลุ่มออมทรัพย์ การส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่ิอการผลิต ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-24/13:23:49
99
0
8
ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาหมู่บ้านหนองกก ม.๑ ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-24/13:07:25
171
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นิเทศตรวจสอบ จปฐ. วสัน ส่งเสริมฯ 2016-01-22/18:15:33
112
0
10
การพัฒนา OTOP แนวทางการขอ มผช ของผลิตภัณฑ์ otop ทอน ชำนิ 2016-01-21/13:58:54
132
0
11
อื่นๆ เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมสัญจร ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-21/09:51:04
106
0
12
ศอช.ต. โครงการจัดเวทีประชาคมบูรณาการแผนชุมชนตำบลตาเสา ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-20/21:36:26
97
0
13
การพัฒนา OTOP การพัฒนาผู้ประกอบการ otop เรื่องการตลาด ทอน ชำนิ 2016-01-20/09:31:38
127
0
14
การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนทางสื่อวิทยุ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:14:43
100
0
15
มชช. ประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:11:12
98
0
16
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) สัปดาห์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:07:28
97
0
17
การพัฒนา OTOP ประชุมผู้ผลิต ผู้ประหอบการOTOP รายใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:03:12
88
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-01-19/20:24:50
114
0
19
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-01-19/20:21:40
139
0
20
ผู้นำ อช/อช รายงานผลการคัดเลือก ผู้นำ อช.คู่โซนทิศเหนือ เฉลิมเกียรติ สตึก 2016-01-19/16:50:05
138
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]