พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-26/21:35:53
129
0
2
ผู้นำ อช/อช โครงการการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-26/21:27:53
154
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-26/16:05:26
123
0
4
อื่นๆ การดำเนินงานนโยบายภายใต้กรอบแนวคิดประชารัฐ ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-26/15:51:18
171
0
5
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2016-01-26/14:03:40
126
0
6
ผู้นำ อช/อช คัดเลือก อช.ผู้นำอช.ดีเด่นระดับโซน ทอน ชำนิ 2016-01-25/15:23:45
149
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านดอนเจริฐสุข ม.11 ต.หนองบัว ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-25/11:56:07
147
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ศก.พพ บ้านหนองใหญ่ ม.3ต.หนองปล่อง ทอน ชำนิ 2016-01-25/11:15:35
200
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ศก.พพ ทอน ชำนิ 2016-01-25/11:08:55
186
0
10
การพัฒนา OTOP ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ นที คูเมือง 2016-01-24/14:13:11
140
0
11
มชช. ประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2016-01-24/14:07:00
142
0
12
การพัฒนา OTOP ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP นที คูเมือง 2016-01-24/14:05:23
11471
3112
13
กลุ่มออมทรัพย์ การส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่ิอการผลิต ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-24/13:23:49
138
0
14
ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาหมู่บ้านหนองกก ม.๑ ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-24/13:07:25
211
0
15
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นิเทศตรวจสอบ จปฐ. วสัน ส่งเสริมฯ 2016-01-22/18:15:33
134
0
16
การพัฒนา OTOP แนวทางการขอ มผช ของผลิตภัณฑ์ otop ทอน ชำนิ 2016-01-21/13:58:54
179
0
17
อื่นๆ เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมสัญจร ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-21/09:51:04
150
0
18
ศอช.ต. โครงการจัดเวทีประชาคมบูรณาการแผนชุมชนตำบลตาเสา ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-20/21:36:26
129
0
19
การพัฒนา OTOP การพัฒนาผู้ประกอบการ otop เรื่องการตลาด ทอน ชำนิ 2016-01-20/09:31:38
164
0
20
การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนทางสื่อวิทยุ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:14:43
125
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]