พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
มชช. ประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:11:12
124
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) สัปดาห์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:07:28
120
0
3
การพัฒนา OTOP ประชุมผู้ผลิต ผู้ประหอบการOTOP รายใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-19/23:03:12
114
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-01-19/20:24:50
157
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-01-19/20:21:40
178
0
6
ผู้นำ อช/อช รายงานผลการคัดเลือก ผู้นำ อช.คู่โซนทิศเหนือ เฉลิมเกียรติ สตึก 2016-01-19/16:50:05
182
0
7
มชช. ร่วมประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน อำพร ลำปลายมาศ 2016-01-19/13:22:44
137
0
8
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ smart savewing ทอน ชำนิ 2016-01-19/11:27:44
149
0
9
การพัฒนา OTOP การพัฒนาผู้ประกอบการ otop รายใหม่ ทอน ชำนิ 2016-01-19/10:26:44
164
0
10
อื่นๆ โครงการจิตวิญญานการแก้ไขปัญหาน้ำกิน น้ำใช้ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558/2559 จิราพร นาโพธิ์ 2016-01-19/10:06:38
169
0
11
ผู้นำ อช/อช คัดเลือกผู้นำ อช มู่งสู่ความเป็นเลิศ งานพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-18/21:19:05
136
0
12
อื่นๆ การประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิดประชารัฐ ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-18/18:39:36
140
0
13
อื่นๆ การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มโซนอำเภอ บ้านโนนทรายแดนสันติสุข (อ.บ้านกรวด โนนดินแดง ละหานทราย) ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-17/11:19:46
183
0
14
ผู้นำ อช/อช รณรงค์ซ่อมสฝร้างภาชนะเก็บน้ำ 2559 ประหยัด เมือง 2016-01-15/15:29:17
117
0
15
ศูนย์เรียนรู้ อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลต้นแบบ ปี 2559 ประหยัด เมือง 2016-01-15/15:19:23
118
0
16
อื่นๆ การประชุมคณะทำงาน กบต.ตำบลส้มป่อย ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-15/12:59:23
167
0
17
อื่นๆ ประชุมคณะทำงาน กบต.ลำนางรอง ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-15/12:46:01
174
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 59 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-14/23:03:52
11377
3154
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-14/22:50:57
127
0
20
ศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-14/22:42:18
130
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] 69 [ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]